REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.wszpilkachnabudowie.pl

Właścicielem Sklepu i Sprzedawcą jest:

Cantilever sp. z o.o.

Regulamin obowiązuje od 6 listopada 2019 r.

I. Definicje

 1. Regulamin –  niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem www.wszpilkachnabudowie.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Plików, Kursów online lub Produktów, dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – Cantilever spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lubicz 27/40, 31-503 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000685798, REGON: 367754750, NIP: 6751598136. Kapitał zakładowy: 5 000 złotych. Kontakt e-mail: info@wszpilkachnabudowie.pl
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 5. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak Plik, Kurs online, Towar, Konsultacja.
 6. Plik – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plik ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym. Plikiem jest również e-Book – książka w wersji elektronicznej. Ebook może być zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie pliki są dostępne.
 7. Kurs online – w szczególności dostęp do kursu online na platformie internetowej, do której Kupujący zostanie skierowany po zakupie i zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę. Dostęp do Kursu online jest na z góry wskazany okres i w zakresie wykupionego Abonamentu.
 8. Towar – produkty fizyczne prezentowane w ramach Sklepu, oferowane do sprzedaży, jak kubki, koszulki i inne akcesoria.
 9. Konsultacja – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SKYPE, inne komunikatory).
 10. Abonament – opłata za określony czas korzystania z usługi, tj. kursu online lub wykupionych treści cyfrowych. Okres abonamentu jest każdorazowo podawany przy opicie danej usługi, kursu online lub innych treści cyfrowych.
 11. Platforma – usługa dostępu do kursu online i innych treści cyfrowych, dostępnych po wykupieniu Abonamentu pod adresem: wszpilkachnabudowie.pl
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 15. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Towaru.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 17. Usługi – usługi świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
 18. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Towarów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 19. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami ostatecznymi (brutto).
 2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad.
 6. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dostarczenie Plików, Kursów online i realizacja Konsultacji odbywa się poprzez Internet.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

 1. W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:
  1. Płatność online przez [Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wykorzystuje pliki cookies w funkcjonowaniu serwisu Tpay.), z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.wszpilkachnabudowie.pl, a następnie wybrać Plik, Kurs online, Towar lub Konsultację, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
    1. podanie imienia i nazwiska,
    2. podanie adresu e-mail, na podstawie których następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub Konsultacji,
    3. wskazanie adresu w celu dostarczenia Towaru lub wystawienia faktury, a także podanie innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura,
    4. akceptacja regulaminu,
    5. wybór formy płatności,
  1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
  2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia.
  4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za zamówiony Plik, Kurs online, Towar lub Konsultację przez Kupującego.

V. Termin realizacji zamówienia wg kategorii Produktu.

  1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki i Kursy online w następujących terminach:
    1. przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online na Platformie jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub danymi rejestracji Konta na Platformie. Pobranie Pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego,
    2. w przypadku płatności tradycyjnych dostęp do Pliku lub Kursu Online nadawany jest w ciągu maksymalnie 3 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy,
  1. Powyższe terminy nie dotyczą Plików i Kursów online zakupionych w systemie przedsprzedaży lub dla których sprzedaż jest uruchamiana okresowo. W takiej sytuacji o terminie udostępnienia Kursu online lub Pliku Kupujący jest informowany w opisie Produktu w Sklepie.
  2. Zamówienia złożone na Konsultacje realizowane są zgdnie z dostępnym kalendarzem google dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
  3. Zamówienia na Towary są realizowane w ciągu w ciągu 5-10 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

VI. Dostawa Towarów

  1. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
  2. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  3. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:
   1. Paczkomaty InPost,
   2. Kurier InPost,
  1. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Polski.
  2. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Konsument stwierdzi uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  3. Jeśli jest to możliwe Konsument może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (kuriera). Przyśpieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Konsumenta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia odbioru przesyłki ze zwracanym Towarem.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

VIII. Zwrot środków i odesłanie Towaru.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

IX. Zwrot kosztów dostawy do Konsumenta.

 1. Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta w sytuacji, gdy:
   1. Sprzedawca dostarczył Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
   2. Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

X. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zamówienia Kursu online, Pliku lub innego produktu cyfrowego, Konsument, który pobierze Plik lub zaloguje się do Platformy przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI.  Reklamacje.

 1. Sprzedawca udziela Konsumentowi rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru lub Pliku lub Kursu online w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną. [
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub adres pocztowy.
 3. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Kupującego o takiej konieczności.
 4. Konsument jest zobowiązany złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub mailowej na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię i nazwisko Kupującego, adres, kod pocztowy,
   2. nazwę zakupionego Towaru/Produktu,
   3. uzasadnienie reklamacji,
   4. datę ujawnienia się wady Towaru/Produktu,
   5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od  okoliczności Kupujący może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres (w tym adres e-mail).
 2. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Kupującego o takiej konieczności. Sprzedawca oraz Kupujący podejmą starania zmierzające do polubownego rozwiązania wszelkich sporów na drodze polubownej, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

XII.  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://wszpilkachnabudowie.pl/polityka-prywatnosci/

XIII. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XIV. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jaki niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.

XV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

 1. Do korzystania ze Sklepu potrzebne jest posiadanie przez Kupującego:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu;
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
    1. aktualny system antywirusowy,
    2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
    3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
    4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
    5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczyty formatu .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XVI. Autorskie prawa majątkowe

  1. Pliki, Kursy online i inne produkty cyfrowe są utworami  w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
  2. Autorskie prawa majątkowe do Plików przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
  3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
  4. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi Kupującemu autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
  5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Klient), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100-krotnej wysokości ceny brutto tego Produktu za każdy ujawniony przypadek naruszenia.
  6. W szczególności Kupującemu nie wolno:
   1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik lub Kurs online.
   2. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
   5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

XVII. Platforma ODR.

 1. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).
 2. Za pośrednictwem platformy ODR można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 3. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 4. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia na rzecz Konsumenta.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 8. Nowy regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.